A

Alfa-čestica traži pojam

Alfa-čestica – jezgra helija 4He, čestica emitirana pri α-raspadu teških jezgara, sastoji se od dvaju protona i dvaju neutrona.

Apsorbirana doza traži pojam

Apsorbirana doza – energija po jedinici mae apsorbirana pri izloženosti tvari ionizirajućem zračenju. Omjer energije apsorbirane zračenjem i mase tvari koja je tu energiju apsorbirala. Iskazuje se jedinicom sustava SI – grej ( 1 Gy = 1 J·kg-1 ).

B

Biogeografska Regija traži pojam

EU pokriva devet biogeografskih regija koje su svaka za sebe karakteristične po vegetaciji, klimi, topografiji i geologiji. Granice regija nisu fiksne no omogućavaju praćenje trendova očuvanja vrsta i staništa u sličnim uvjetima diljem Europe ne obraćajući pažnju na državne granice. Tih devet regija su: alpska, kontinentalna, mediteranska, panonska, borealna, atlantska, crnomorska, stepska i makaronezijska, od kojih Hrvatska obuhvaća prve četiri.

Brzina ekvivalentne doze zračenja traži pojam

Brzina ekvivalentne doze zračenja – omjer ekvivalentne doze zračenja i vremena ozračivanja. Jedinica joj je Sv/s, a koriste se i jedinice mSv/god  , μSv/h i slično. Preporuka Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) je da granična doza za izloženost stanovništva zračenju ne prelazi 1 mSv/god ( 0,114 μSv/h). Svjetski prosjek prema Izvještaju Odbora za učinke zračenja Ujedinjenih naroda pokazuje da su te vrijednosti za većinu stanovništva  1 – 3 mSv/god.

Buka traži pojam

Buka je bilo koji nepoželjan zvuk, u rasponu od praga čujnosti (0 dB) pa do praga boli (130 dB). Neki oblici buke koji se kategoriziraju kao zagađenje okoliša su jaka industrijska buka (90 dB) i industrijska buka (110 dB).       (Izvor: EKOLOŠKI LEKSINKON)

C

Ciljne vrste i staništa traži pojam

Svako područje ekološke mreže ima ciljne vrste i staništa - tip staništa ili vrsta ili oboje - zbog kojeg je kao takvo uspostavljeno. Direktiva o staništima u Članku 6(2) postavlja opći cilj očuvanja za sve njih: dugoročno očuvanje njihova statusa u sklopu danog područja. Države članice slobodno mogu postaviti i ambicioznije ciljeve, ali u svakom slučaju ocjena prihvatljivosti trebala bi dati odgovor na pitanje narušava li plan ili zahvat koji se ocjenjuje te ciljeve ili ne.

D

Decibel traži pojam

Decibel je jedinica jačine zvuka (10 Bel). Logaritamska veličina (promjena za 10 jedinica dB, predstavlja 100x povećanje/smanjenje intenziteta zvuka). 

Direktiva traži pojam

Direktiva je pravni akt Europske unije koji zahtjeva od država članica određene rezultate no ne daje točne odredbe kako postići određeni rezultat. Može se razlikovati od Uredbi EU koje su samo-izvršne i ne zahtijevaju dodatne mjere provedbe. Direktive ostavljaju državama članicama određenu slobodu u načinu provedbe određenih pravila. Razlika između direktiva i uredbi je i u tome što se odredbe, odnosno ciljevi direktiva moraju ugraditi u nacionalno zakonodavstvo, dok kod uredbi to nije slučaj već one stupaju na snagu danom ulaska zemlje članice u EU.

Dozni ekvivalent traži pojam

Ekvivalentna doza zračenja ( Dozni ekvivalent ) – veličina koja pri izloženosti tvari ili tkiva ionizirajućem zračenju naglašava razlike u djelovanju ionizirajućeg zračenja na različita biološka tkiva. Dobiva se množenjem apsorbirane doze (D) s karakterističnom bezdimenzijskim faktorom, sastavljenom od dvaju dijelova: Q-faktora za odgovarajuću vrstu zračenja i još dodatnoga empirijski određenog faktora (N), koji uzima u obzir sve ostale uvjete. Iskazuje se jedinicom sivert.

E

Ekološka mreža traži pojam

Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti koju čine ekološki značajna područja za Republiku Hrvatsku, a uključuju i ekološki značajna područja Europske unije NATURA 2000

Ekološko rasvjetno tijelo traži pojam

Ekološko rasvjetno tijelo ili potpuno zasjenjeno rasvjetno tijelo - je ono rasvjetno tijelo za koje je fotometrijski utvrđeno da ne emitira svjetlost pod većim kutom od horizontalne ravnine ( na slici). 

Ekvivalentna doza zračenja traži pojam

Ekvivalentna doza zračenja ( Dozni ekvivalent ) – veličina koja pri izloženosti tvari ili tkiva ionizirajućem zračenju naglašava razlike u djelovanju ionizirajućeg zračenja na različita biološka tkiva. Dobiva se množenjem apsorbirane doze (D) s karakterističnom bezdimenzijskim faktorom, sastavljenom od dvaju dijelova: Q-faktora za odgovarajuću vrstu zračenja i još dodatnoga empirijski određenog faktora (N), koji uzima u obzir sve ostale uvjete. Iskazuje se jedinicom sivert.

Ekvivalentna trajna razina buke Leq traži pojam

Ekvivalentna trajna razina buke Leq  jest ona razina buke koja bi na čovjeka jednako djelovala kao i promatrana promjenjiva buka istog vremena trajanja.

Elektromagnetska polja traži pojam

Elektromagnetska polja jesu statička i periodički promjenjiva električna i magnetska polja te elektromagnetski valovi frekvencije do 300 GHz.

G

Gama-zračenje traži pojam

Gama-zračenje – elektromagnetsko zračenje visoke energije, poznato i kao nuklearno zračenje ili radioaktivnost, s valnim duljinama manjim, a frekvencijama većim od onih za rendgensko zračenje. Izvori gama zračenja su kvantni prijelazi u radioaktivnim atomskim jezgrama, koji nastaju zajedno s emisijom alfa zračenja i beta-zračenja, ili samostalno, Gama zračenje je veoma opasno za žive organizme i njegova primjena je podvrgnuta strogim propisima zaštite od zračenja.

Geiger-Műllerov brojač traži pojam

Geiger-Műllerov brojač – uređaj za detekciju ionizirajućeg zračenja. Sastoji se od cijevi ispunjene plinom pri niskom tlaku, u kojoj se između tanke središnje žice i cilindričnog plašta cijevi nalazi jako električno polje. Kad nabijena čestica iz radioaktivnog izvora uleti u brojač, ionizira plin i stvara slobodne elektrone, koji putuju uzduž cijevi i stvaraju električni impuls.

Genetska modifikacija traži pojam

Genetska modifikacija označava namjernu izmjenu nasljednoga genetskog materijala organizma na način drukčiji od prirodne rekombinacije i indukcije mutacija, odnosno uvođenje stranoga genetskog materijala u genetski materijal organizma ili uklanjanje dijela genetskog materijala organizma.

Gustoća magnetskog toka traži pojam

Gustoća magnetskog toka (B) jest vektorska veličina koja pokazuje razinu magnetskog polja. Određena je silom na električni naboj koji se kreće, a izražava se u teslama (T).

I

IBA (Important Bird Area) – važna područja za ptice traži pojam

Važno područje za ptice (IBA) je područje koje je proglašeno kao globalno važno stanište za očuvanje populacija ptica. Ovaj program je razvio BirdLife International. IBA područja se određuju prema međunarodno prihvaćenim, standardiziranim, kvantitativnim, znanstvenim kriterijima i važan su temelj za proglašenje SPA (Područja posebne zaštite) područja NATURA 2000.

Izvor buke traži pojam

Izvor buke jest svaki stroj , uređaj , instalacija, postrojenje, sredstvo za rad i transport, tehnološki postupak, elektroakustički uređaj za emitiranje glazbe i govora , bučna aktivnost ljudi i životinja i druge radnje od kojih se širi zvuk. Izvorima buke smatraju se i cjeline kao nepokretni i pokretni objekti te otvoreni i zatvoreni prostori za sport, rekreaciju, igru, ples, predstave, koncerte, slušanje glazbe i sl.

Izvor visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja traži pojam

Izvor visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja jest uređaj ili objekt koji stvara elektromagnetsko polje frekvencije od 100 kHz do uključivo 300 GHz. Visokofrekvencijskim izvorom ne smatra se uređaj predviđen za usmjerenu nepokretnu mikrovalnu vezu, satelitsku vezu, te sve nepokretne radijske postaje efektivne izračene snage manje od 6 W, koje na istom mjestu odašilju manje od 800 sati godišnje, kao i nepokretne amaterske radijske postaje efektivne izračene snage manje od 100 W.

J

Jakost električnog polja traži pojam

Jakost električnog polja (E) jest vektorska veličina koja pokazuje razinu električnog polja. Određena je silom na mirujući električni naboj, a izražava se u voltima po metru (V/m).

Jakost magnetskog polja traži pojam

Jakost magnetskog polja (H) pokazuje razinu magnetskog polja i izražava se u amperima po metru (A/m), a s gustoćom magnetskog toka u zraku povezana je magnetskom konstantom μ00 = 4 ·π·10-7  T·m/A ) relacijom B = μ0·H.

K

Kompenzacijski uvjeti traži pojam

Kompenzacijski uvjeti su mjere koje se određuju radi osiguranja povezanosti (koherentnosti) ekološke mreže u slučaju odobravanja zahvata koji nije prihvatljiv za ekološku mrežu, a javni interes drugog sektora prevladava interes zaštite prirode. Prema Zakonu o zaštiti prirode oblici kompenzacijskih uvjeta su: – uspostavljanje kompenzacijskog područja koje ima iste ili slične značajke kao oštećeno područje ekološke mreže, – uspostavljanje drugog područja ekološke mreže, – plaćanje novčanog iznosa u vrijednosti prouzročenog oštećenja područja ekološke mreže u slučaju da nije moguće provesti kompenzacijske uvjete.

M

mag/arsec traži pojam

Magnituda po lučnoj sekundi na kvadrat, mag/arcsec2 -jedinica za svjetlinu neba - govori nam koliko sjajna bi morala biti neka zvijezda da njeno svjetlo, razmazano preko površine nebeskog svoda jednake jednoj kvadratnoj lučnoj sekundi, rezultira svjetlinom koja je jednaka izmjerenoj svjetlini nebeskog svoda. 

Magnituda po lučnoj sekundi na kvadrat, mag/arcsec2 traži pojam

Magnituda po lučnoj sekundi na kvadrat, mag/arcsec2 -jedinica za svjetlinu neba - govori nam koliko sjajna bi morala biti neka zvijezda da njeno svjetlo, razmazano preko površine nebeskog svoda jednake jednoj kvadratnoj lučnoj sekundi, rezultira svjetlinom koja je jednaka izmjerenoj svjetlini nebeskog svoda. 

Melatonin traži pojam

Melatonin- hormon koji proizvodi mozak dok spavamo. Kada soba u kojoj se spava nije zamračena proizvodnja melatonina je manja što može povećati rizik od obolijevanja od raka dojke.

Mjere ublažavanja traži pojam

Ukoliko se u postupku Glavne ocjene utvrdi značajni negativni učinci na ciljen vrste i staništa te cjelovitost područja postoje moraju se predložiti odgovarajuće mjere ublažavanja. Ako se u glavnoj ocjeni zaključi da će unatoč mjerama ublažavanja (mitigation measures) ili nepostojanju istih dani plan/zahvat imati značajan negativan utjecaj, on se ne smije odobriti.

N

Nacionalna ekološka mreža traži pojam

Nacionalna ekološka mreža propisana je Zakonom o zaštiti prirode, a obuhvaća tzv. područja važna za očuvanje ugroženih vrsta i staništa od međunarodne i nacionalne važnosti. Sukladno mehanizmu EU Direktive o staništima, dijelovi ekološke mreže se mogu štititi u donošenjem posebnih planova upravljanja ili ugrađivanjem mjera u planove gospodarenja drugih sektora te mehanizmom provedbe ocjene prihvatljivosti za prirodu svakog ugrožavajućeg zahvata. Negativno ocijenjen zahvat se može odobriti samo u slučajevima prevladavajućeg javnog interesa i uz Zakonom utvrđene kompenzacijske uvjete. Dio ekološke mreže čine i svi ugroženi stanišni tipovi.

O

Obveza izvješćivanja traži pojam

Svakih 6 godina, sukladno članku 17, stavku 1 Direktive o staništima, država članica obvezna je izraditi iscrpno izvješće o provedbi mjera definiranih Direktivom te ocijeniti koliko su učinkovite mjere za očuvanje stanišnih tipova s Dodatka I i vrsta s Dodatka II. Svake 3 godine sukladno članku 12 Direktive o pticama države članice daju izvješće o provedbi nacionalnog zakonodavstva koje je država usvojila usklađujući se s Direktivom.

Ocjenska razina traži pojam

Ocjenska razina  služi za ocjenu udovoljavanja dopuštenim razinama buke. To je svaka predviđena ili izmjerena akustička razina kojoj je dodano prilagođenje. Označava se indeksom R.

Osnovna razina buke L95 traži pojam

Osnovna razina buke L95 jest razina buke koja je pređena 95% vremena mjerenja.

P

Plan upravljanja traži pojam

Detaljni plan za određeno NATURA 2000 područje koji u skladu s Člankom 6. Direktive o staništima određuje potrebne mjere zaštite za to područje. Plan mora uzeti u obzir ekološke potrebe vrsti i staništa. Temeljem članka 6. nije obvezna izrada plana upravljanja već samo mjere zaštite.

R

Radioaktivni raspad traži pojam

Radioaktivni raspad – raspad radioaktivnog nuklida. Tijekom vremena njegova se količina, izražena brojem N  jezgara u uzorku, smanjuje po eksponencijalnom zakonu N(t) = N0 ·exp (-λ·t) , gdje je N0 broj jezgara u trenutku t = 0. Veličina  λ naziva se konstanta raspada, a s vremenom poluraspada nuklida (T1/2 ) povezana je izrazom  λ = ln 2 / T1/2 .

Radioaktivnost traži pojam

Radioaktivnost – proces u kojem nestabilni nuklidi spontano emitiraju radioaktivno zračenje u obliku čestica ili elektromagnetskog zračenja. Prirodnu radioaktivnost su otkrili M. Sklodowska Curie i H. Becquerel 1896., a prvotno opaženi raspadi bili su nazvani α-raspad, β-raspad i γ-zračenje. U α-raspadu emitira se α-čestica (jezgra helija), pri čemu se atomski broj atomske jezgre smanjuje za 2 te nastaje novi element. U βraspadu emitiraju se elektroni i neutrini, a redni broj jezgre povećava se za 1. Ti procesi su praćeni emisijom γ-zračenja, elektromagnetskog zračenja velikih energija. Poslije je otkriven β+- raspad u kojem jezgra emitira pozitron, a posebnim su nuklearnim procesima proizvedeni  i novi  radioaktivni elementi kojih nema u prirodi. Radioaktivni raspad tvari podvrgava se  statističkim zakonima, a količina tvari koja preostaje smanjuje se se po eksponencijalnom zakonu te neki nuklidi radioaktivno zrače tijekom dugih razdoblja.

Ramsar područje traži pojam

Močvarno područje od međunarodne važnosti, zaštićeno Ramsarskom konvencijom, međunarodnim sporazumom o zaštiti močvarnih staništa (1971).

Rezidualna buka traži pojam

Rezidualna buka jest ukupna buka prisutna na nekom mjestu prije nego što je došlo do bilo kakve promjene u postojećoj situaciji.

S

SAC, Posebno područje očuvanja traži pojam

Posebno područje očuvanja (SAC) znače područja od značaja za Zajednicu proglašena od država članica putem zakonskih, administrativnih i/ili ugovornih akata, gdje se mjere zaštite provode za održanje ili uspostavu «povoljnog stanja» očuvanosti prirodnih životnih prostora (staništa), i/ili populacije vrsta za koje je područje predloženo. Zemlje članice trebaju identificirati ta područja te utvrditi mjere zaštite nužne za očuvanje. (Zajedno sa Područjima posebne zaštite (SPA) čine ekološku mrežu NATURA 2000).

Sivert traži pojam

Sivert (Sv)- jedinica za dozni ekvivalent (1 Sv = 1 J·kg-1 ). Iskazuje biološke učinke zračenja, za razliku od apsorbirane doze, koja iskazuje fizikalne aspekte zračenja.

Sky Quality Meter traži pojam

Sky Quality Meter (SQM)-standardni uređaj za mjerenje svjetlosnog onečišćenja. Razvijen je u Kanadi, a danas se rabi u cijelom svijetu. Velika mu je prednost jednostavnost korištenja, jer je dovoljno senzor uređaja usmjeriti, pokrenuti postupak mjerenja i očitati rezultat. 

Specifična apsorbirana snaga traži pojam

Specifična apsorbirana snaga (SAR) jest mjera brzine apsorbiranja energije po jedinici mase biološkog tkiva, a izražava se u vatima po kilogramu (W/kg). Rabi se kao temeljna veličina u frekvencijskom području od 100 kHz do 10 GHz.

Sv traži pojam

Sivert (Sv)- jedinica za dozni ekvivalent (1 Sv = 1 J·kg-1 ). Iskazuje biološke učinke zračenja, za razliku od apsorbirane doze, koja iskazuje fizikalne aspekte zračenja.

Svjetlosno onečišćenje traži pojam

Svjetlosno onečišćenje- je promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana unošenjem svjetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem ( Zakon o zaštiti okoliša). Svjetlosno onečišćenje je svaki štetni učinak umjetnoga svjetla, uključujući povećanje svjetline noćnoga neba, zasljepljivanje, osvjetljivanje izvan područja koja je potrebno osvijetliti, prekomjerno osvjetljavanje, smanjenu vidljivost noću i rasipanje svjetlosne energije (International Dark Sky Association -IDA).

U

Uvođenje u prirodu (Introdukcija) traži pojam

Uvođenje u prirodu je namjerno ili nenamjerno naseljavanje odnosno unošenje vrsta ili podvrsta u ekološki sustav nekoga područja, u kojemu one nikad ranije nisu prirodno obitavale.

V

Varijantna ili alternativna rješenja traži pojam

Ako se u postupku Ocjene prihvatljivosti utvrdi da neki plan/zahvat ima značajan negativan utjecaj i ne može se odobriti nužno ne znači da ne postoje druge pogodne mogućnosti (alternativna ili varijantna rješenja) za taj plan ili zahvat. Ona mogu značiti drugu lokaciju, drukčiji razmjer ili projekt zahvata, alternativne postupke. Ako se predloži alternativno rješenje – jedno ili više njih – moraju biti ocijenjena jednako kao i izvorni plan/zahvat.

Vrijeme poluraspada traži pojam

Vrijeme poluraspada – poluživot, vrijeme nakon kojega se broj jezgara radioaktivnog nuklida u uzorku radioaktivne tvari smanji na polovicu, jedinica je sekunda (s). Neki radionuklidi imaju kratko ( primjerice  15 s za  143Ba), a neki vrlo dugo vrijeme poluraspada ( 4,5·109 godina  za  238U ).

Z

Zabrana pogoršanja stanja (sukladno Direktivi o staništima) traži pojam

Sukladno članku 6. stavku 2. Direktive o staništima države članice obvezne su poduzeti odgovarajuće korake u područjima ekološke mreže kako bi izbjegle pogoršanje u stanju prirodnih životnih prostora (staništa) i staništa vrsta, kao i u izbjegavanju uznemiravanja vrsta za koje je područje proglašeno, ukoliko takva uznemiravanja mogu imati značajne posljedice prema odredbama i ciljevima Direktive.

Zakon radioaktivnog raspada traži pojam

Zakon radioaktivnog raspada – daje broj neraspadnutih (preostalih) atomskih jezgri u vremenu t od početnog broja N0 : N(t) = N0 ·exp (-λ·t)  , λ = ln 2 / T1/2 . Veličina  λ naziva se konstanta raspada, a T1/2 vrijeme poluraspada.

Zaštita od buke traži pojam

Zaštita od buke. Postoje tri načina zaštite od prekomjerne buke:

  1. Fiziološki - obuhvaća promjenu fizičkih karakteristika srednjeg uha i neurološke fenomene adaptacije i zamora.
  2.  U tehnološku obranu od buke spadaju različite metode kojima se služimo poučeni iskustvom za smanjivanje utjecaja buke (npr. ugrađivanje uređaja u stabilno kućište smanjuje buku, dvostruka pregrada pruža bolju izolaciju od buke, itd...).
  3. Skup iskustava o načinu kako se tehnološkim sredstvima smanjuje buka osnova su za tehničke propise koji predstavljaju socijalno pravnu obranu od buke.

Najbolja obrana od buke je višestruka!

Zvukomjer traži pojam

Zvukomjer je instrument za mjerenje buke (zvuka). Konstruiran je tako da prima zvuk približno na isti način kao ljudsko uho i da daje objektivna, reproducibilna mjerenja razine zvučnog tlaka. Zvukomjeri imaju ugrađene elektronične krugove kojih osjetljivost varira s frekvencijom na isti način kao uho, tako simulirajući jednake krivulje glasnoće.